BSSC logowebBSSC là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM. BSSC viết tắt từ chữ Business Startup Support Centre - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, một mô hình hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện tại Việt Nam.

Đến nay, BSSC đã hỗ trợ hơn 550 dự án khởi nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

BSSC có sứ mệnh giúp những thanh niên Việt Nam thực hiện ước mơ kinh doanh với mục tiêu trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài phạm vi quốc gia để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.

 

ybaHội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA): được thành lập từ 9/1994, là tổ chức nghề nghiệp của những nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nghiệp trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

top